Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi skyddar dina personuppgifter och hanterar dem ansvarsfullt, oavsett varför du är i kontakt med oss. Här kan du läsa vår övergripande policy för hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur vi följer lagstiftningen. Din personliga integritet är viktig för oss, det är därför viktigt att du läser igenom denna text noga. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@a-maklare.se När du har kontakt med oss och vi på något sätt får tillgång till dina personuppgifter är det viktigt att veta om dina rättigheter. I korthet har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer fr.o.m. den 25 maj 2018:

 • Rätt till information om hur vi arbetar med personuppgifter
 • Rätt till registerutdrag – du kan begära utdrag över vilka registrerade uppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse om någon uppgift om dig själv skulle vara felaktig
 • Rätt till radering – du har rätt att få dina uppgifter raderade från våra register. I vissa fall är vi dock skyldiga att samla in och spara personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag och för att följa gällande lagstiftning.
 • Rätt att begära begränsning av behandling – Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta eller vill undanbe dig direktmarknadsföring. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning.
 • Rätt till dataportabilitet – om vår rätt att behandla dina uppgifter grundar sig på samtycke eller för att fullgöra ett avtal kan vissa uppgifter som du t.ex. önskar återanvända hos ett annat företag kan omfattas av rätten till dataportabilitet. Detta innebär att du kan ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format.
 • Rätt att invända mot behandling – Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter och t.ex. vill slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse).

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Hur? Du kan både direkt och indirekt ge oss information om dina personuppgifter på flera olika sätt. Vi samlar in personuppgifter av dig själv till exempel i samband med att du anlitar oss för ett uppdrag, anmäler dig till visning, besöker vår hemsida eller köper en bostad. Vi kan också samla in information från tredje part som bostadsrättsförening, offentliga register som Lantmäteri eller söksidor som Eniro och Hitta.se. Vad? Vilken information vi väljer att samla in beror på orsaken till vår kontakt. De uppgifter vi kan komma att samla in är t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, mailadress och telefonnummer). I vissa fall även t.ex. kontouppgifter, bilder och information om din bostad, kopia på ID-handling, kommunikation via SMS och mail, användargenererade uppgifter via hemsida samt uppgifter om mäklararvode. Personuppgifter samlas in i den mån de är berättigade. Vi kommer t.ex. endast att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Varför? Orsaken till att vi samlar in information är främst för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig, förbättra din upplevelse som kund och kunna erbjuda dig tjänster som passar så bra. som möjligt för dig. Vissa uppgifter krävs för att uppfylla gällande lagstiftning såsom Fastighetsmäklarlagen. Om du skulle ha klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Ändamål Laglig grund
Kunna förmedla bostäder/tjänster till dig. Avtal – behandling nödvändig för att uppfylla avtal och åtaganden mot dig.
Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter. Avtal – behandling nödvändig för att uppfylla avtal och åtaganden mot dig
Kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster. Avtal – behandling nödvändig för att uppfylla avtal och åtaganden mot dig
Följa tillämplig lagstiftning, såsom fastighetsmäklarlagen, bokföringslagar samt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Följa tillämplig lagstiftning
För utskick av erbjudanden, tips och marknadsföring av våra tjänster samt analyser i syfte att förbättra våra tjänster för dig. Andra berättigade intressen.
Hantera förfrågan om tjänst såsom värdering, intresseanmälan eller visningsbokning. Andra berättigade intressen.
Kommunikation av objekt i digitala kanler genom användargenrerade uppgifter, tex sociala medier baserat på andävning av webbplatsen. Andra berättigade intressen.

Vad innebär andra berättigade intressen?

Den lagliga grunden ”berättigat intresse” innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Det innebär till exempel att vi ska kunna erbjuda dig olika tjänster eller för att följa upp ditt besök på visning eller köp av bostad. Ett annat berättigat intresse är att vi vill analysera våra tjänster och erbjudanden så att de är så användarvänliga, anpassade och relevanta som möjligt för dig. För den lagliga grunden av berättigat intresse görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av vår behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter. Du som individ har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter för t.ex. direktmarknadsföring och har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av oss under den tid det är nödvändigt för de angivna ändamålen. Det kan vara så länge som det är krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller för att kunna utföra det vi lovat dig enligt avtal eller andra åtaganden. Vi rensar våra personuppgifter löpande och vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Kom ihåg att du kan ha rätt till t.ex. radering från våra register, så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor på info@a-maklare.se.

Delning av personuppgifter

När det är nödvändigt kan vi komma att dela dina personuppgifter med annan part. Vi varken säljer dina uppgifter eller delar dem med vem som helst och om det sker delning gör vi det på ett sätt somskyddar din integritet. När det är nödvändigt kan vi komma att dela dina uppgifter med följande kategorier:

 • Banker – I samband med försäljning är behandlingen av säljarens personuppgifter nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att sälja bostaden till köparen.
 • Samarbetspartners – Vid behov kan vi dela dina uppgifter med t.ex. besiktningsföretag och Hemnet för att kunna erbjuda dig med kompletterande produkter och tjänster såsom besiktning, försäkring och annonsering.
 • Säljare och köpare – I samband med kontraktsskrivning är vi enligt Fastighetsmäklarlagen skyldiga att lämna ut personuppgifter i budförteckning/spekulantförteckning.
 • Fastighetsmäklarinspektionen – Vi är enligt lag skyldiga att tillhandahålla information om det inkommer en begäran från Fastighetsmäklarinspektionen, som är ansvarig för tillsyn av mäklare i Sverige. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till vårt försäkringsbolag.
 • Leverantörer av tjänster/affärssystem – För att kunna sköta administration och uppfylla vårt uppdrag lagrar vi personuppgifter i vårt affärssystem. Vi anlitar också tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster och marknadsföringstjänster, såsom distribution, fotografering och trycksaker. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina uppgifter för egna ändamål och är skyldiga att enligt lag vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.
 • Bostadsrättsförening och byggherre – Vid förmedlingsuppdrag kan vi vid berättigat intresse dela med oss av dina personuppgifter till bostadsrättsförening eller byggherre.
 • Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan, t.ex. myndigheter, om det är nödvändigt för att uppfylla lag, avtal eller berättigat intresse.